banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250

Ngobrol Perkawis PDAU

  • Bagikan

Penulis: Abah Yanyan

Bah-bah tos maca berita dinten ayena can ?, saur wak Dede. Berita naon wak, taros abah. Ieu bah baca saur wak Dede bari nyodorkeun Hp ka abah. Abah maca eta berita bari anguk-anggukan tuluy nyuruput kopi liberika Situ Gede.

banner 336x280
banner 336x280
banner 336x280

Wah-wah direktur PDAU Kuningan dieurenkeun ku Bupati Kuningan selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) anu diamanatan ku Perda No. 11 tentang perusahaan daerah. Ngan nu jadi masalah saur abah mah teutiasa kitu bae ereun kedah na mah dilajeung ku audit heula soalna direktur PDAU selaku pejabat pemegang amanat Perda kedah mempertanggung jawabkeun penggunaan anggaran anu tos digolontorkeun ti dana APBD Kuningan. Direktur nu tos dilerenkeun kedah ngalaporkeun sisa pelaksanaan tugas na, hal ieu tos diatur di Perda No. 11 Pasal 55 ayat 2.

Direktur nu tos diereunkeun ku Bupati logikana ulah ngalirenkeun pegawe-pegawe PDAU, unit usaha perusahaan kedah terus jalan teu kenging liren usahana. Ma’eunya wisata-wisata nu kagungan daerah eureun oprasi kusabab pegawe na teu aya, lamun kitu mah parah pisan, atuh tambah bangkrut wae eta perusahaan teh.

Nu paling penting inti na mah kedah aya audit supados terang benderang sabab gagal na direktur PDAU nyupiran eta perusahaan daerah. Naon wae bisnis nu gagal, naon wae bisnis nu berhasil. Bisnis nu gagal kedah dihadean ku direktur nu eungke. Lamun gagal na PDAU akibat salah urus direktur, komo lamun akibat korupsi atawa KKN kudu tanggung jawab diusut secara hukum sesuai mekanisme nu tos diatur ku Perda No. 11.

Salajeung na nukedah diperhatoskeu Pemda nya eta kedah enggal ngangkat direktur nu anyar, direktur nu gaduh kapasitas propesional bisnis ulah ti kalangan eks birokrat tapi anu bener-bener gaduh wawasan bisnis kanggo ngelola potensi potensi nu aya di Kuningan. Hiji deui eta objek-objek wisata nu dikelola ku PDAU ulah teupikeun dibikeun ka pihak ka Tilu pengelolaan na. Pejabat Plt direktur sementara anu ngomandoan eta PDAU kedah ngajaga aset-aset perusahaan nu aya ulah teupikeun eureun oprasionalna, jaga aset usahana ulah dugi terbengkalai supados teu jadi rebutan pihak-pihak nu mancing di air keruh.

Abah saukur rakyat hoyong ningali PDAU maju, sektor-sektor bisnisna kudu pro rakyat. Loba pisan potensi potensi usaha kuningan teh, samisal PDAU kerja sama jeung UMKM masarkeun produk na. PDAU jadi penampung sareng memproduksi hasil hasil pertanian supados tiasa bersaing dipasaran regional. Hasil-hasil bumi tiasa jadi bisnis utama perusahaan, pan Kuningan teh daerah pertanian. Tempat wisata ditata ulang sadiakeun tempat nu sae kanggo rakyat sekitar wisata supados tiasa dagang anu nunjang kegiatan eta wisata, pan hade jadina tiasa nyerap tenaga kerja di sektor informal. Lamun PDAU bener-bener libatkeun usaha rakyat jeung kerja sama sareng pengusaha swasta nu propesional In Syaa Allah maju. Teu sanggup ngelola tempat-tempat wisata tiasa kerja sama sareng pihak swasta propesional putra daerah. PDAU kudu bisa kreatif dan inovatif ngajalankeun bisnisna, ulah hayang ngajalankeun usaha nu tos jadi wungkul, gali potensi potensi Kuningan nu bisa dijadikeun usaha bisnisna. In Syaa Allah lamun PDAU maju bisa kontribusi ka PAD Kuningan.

” Tah kitu pendapat abah mah, goreng hade oge eta PDAU teh aset Pemda nu direncanakeun keur kamajuan Kuningan”. ” Setuju bah, alus eta pendapat, komo lamun abdi nu jadi direktur anyar na hade pisan jigana, tembal wak Dede. Geer…ha..ha..ha.. eta abah jeng wak Dede seuri ngagakgak. Teu sadar jeujer pancing abah leungit dibawa kabur lauk.

” waduh jeujeur uing leungit”

(Carita : Ngadabrul Berita Panas)


banner 336x280
banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!